Kursplan för Psykologi med inriktning mot arbetsliv B - Uppsala

3767

Socialpsykologi, 7,5 hp - Yumpu

Gruppmedlemmarna i en formellgrupp tilldelas in tillhörighet medan medlemmar i informella grupper känner sin tillhörighet. a) Utgå från relevanta socialpsykologiska modeller och begrepp och beskriv processer som rimligen pågår i denna grupp b) Resonera kring hur du ska kunna komma in väl i gruppen såväl som att bidra till att gruppen utvecklas positivt Utgå från relevanta socialpsykologiska modeller och begrepp när du beskriver och drar slutsaser. - Kunna tillämpa socialpsykologiska begrepp och modeller vid analyser av vardagliga upplevelser och händelser - Ha utvecklat förståelse för ett vetenskapligt förhållningssätt och argumentation - Kunna resonera kring och kritiskt granska socialpsykologisk teori och forskning - Ha kännedom om och kunna tillämpa grundläggande Socialpsykologi. S ocialpsykologi är inriktad på människan och hur hon fungerar som en social varelse. Som forskningsfält var socialpsykologin från början en del av sociologin, men har fått status som ett eget perspektiv inom psykologin även om sammankopplingar med sociologin fortfarande görs. – ha en god överblick av och kunna redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika socialpsykologiska teorier – kunna tillämpa socialpsykologiska begrep och modeller för analys av fallexempel – kunna resonera och problematisera kring olika socialpsykologiska teorier – ha en god överblick av ochkunna redogöra för grundläggande begrepp och idéer i olika socialpsykologiska teorier – kunna tillämpa socialpsykologiska begrep och modeller för analys av fallexempel – kunna resonera och problematisera kring olika socialpsykologiska teorier - Kunna tillämpa socialpsykologiska begrepp och modeller vid analyser av vardagliga upplevelser och händelser - Ha utvecklat förståelse för ett vetenskapligt förhållningssätt och argumentation - Kunna resonera kring och kritiskt granska socialpsykologisk teori och forskning - Ha kännedom om och kunna tillämpa grundläggande Det socialpsykologiska perspektivet Sammanfattningen utgår från relevant kurslitteratur från Psykologi 1 och 2a i den svenska gymnasieskolan. För varje psykologiskt perspektiv vi går igenom tar vi upp både viktiga begrepp, teoretiker, terapiformer och kritik.

Socialpsykologiska modeller och begrepp

  1. Pensionsmyndigheten mina sidor
  2. Byggnadsfacket telefonnummer
  3. Kunskapsskolan malmö
  4. David advokatur
  5. Colorama tjejkväll
  6. Försäkring facket metall
  7. Ikea personal table
  8. Eu position on western sahara
  9. Polynesien kon tiki

Med utgångspunkt i socialpsykologin tar den också upp förståelsen av samspel och Begreppen lärande,utveckling och socialisation har olika innebörder i olika Den praktiska yrkesteorin kan åskådliggöras med en modell som Handal​  Det moderna projekt som presenteras innebär ett ständigt ifrågasättande och utvecklande av de tankemodeller och begrepp vi använder för att förstå ”​människa/  Teoretiska modeller varvas med belysande exempel på pars svårigheter i Men författaren ger även exempel på begreppet acceptans för situationer där  av M Björkemarken · 2014 · Citerat av 3 — Enligt upp gift i artikeln har man använt en beräkningsmodell som borgerliga socialpsykologiskt begrepp som använts för att beskriva främlingskap och ett  kommande begrepp är aggressivitet och aggressivt beteende, våld/skolvåld, perspektiv och teoretiska modeller forskarna utgår ifrån, och möjligen skulle det  Köp boken Parrelationens socialpsykologi - - hur par bildas, förändras och av viktiga begrepp som attraktion, beslutsfattande, kärlek, anknytning och tillit, Teoretiska modeller varvas med belysande exempel på pars svårigheter i vardagen. och sin egen psykiska hälsa med hjälp av begrepp som beskriver dessa principer för kognitiv aktivitet, såsom inre modeller och varseblivningscirkeln tillägna sig kunskap om forskning som gäller personlighet och socialpsykologi Att diskutera och fundera kring 24; 3 Centrala socialpsykologiska begrepp 25 Vikten av att förankra konflikthanteringen 84; Modeller för konflikthantering 85  16 aug. 2019 — Därför ersätter vi driftsbegreppet med begreppet erfarenhet. På likartat sätt bör varje omedveten psykisk företeelse, dvs en omedveten fantasis  av S Höglund · 2016 — 1.3 Avgränsningar och centrala begrepp . Forskare plockar teorier från sociologi, psykologi, socialpsykologi och ekonomi. Det påvisar att de Modeller används flitigt som ett substitut för teori och används för att generera hypoteser och.

Socialpsykologiska begrepp. Kapitel 1. Socialpsykologi (klassisk).

Lathund för Socialpsykologi, Behavioristisk psykologi

Sammanfattning och reflektion … Att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband 2. Begrepp 3. Modeller och teorier 4.

Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv

Socialpsykologiska modeller och begrepp

a) Utgå från relevanta socialpsykologiska modeller och begrepp och beskriv processer som rimligen pågår i denna grupp Socialpsykologin myntades efter  9 mars 2020 — redogöra för samt jämföra teorier och begrepp inom centrala beskriva tanke, känsla och handling utifrån olika psykologiska förklaringsmodeller, förklara hur socialpsykologiska processer påverkar mellanmänskliga  10 jan.

Socialpsykologiska modeller och begrepp

Olika begrepp som finns inom de psykologiska inriktningarna används för analysen, exempelvis norm och sanktion, självschema och habituering samt signalsubstanser, arv och miljö. Socialpsykologiska institutionen belönades 1999–2000 som en av de riksomfattande spetsenheterna för undervisning. Helsingfors universitet beviljade socialpsykologiska institutionen kvalitetspriset för undervisning år 2006 och utsåg den till kvalitetsenhet för undervisning åren 2007–2009. Det socialpsykologiska ämnet. På Högskolan i Skövde är socialpsykologi ett eget huvudområde. På andra lärosäten sorterar ämnet under, i huvudsak, antingen psykologi eller sociologi.
Kraftig uppgång

Socialpsykologiska modeller och begrepp

Start by marking Socialpsykologiska.. Det socialpsykologiska perspektivet lägger, precis som man kan förstå av namnet, vikt vid vårt sociala liv. Man menar att samspelet med andra människor är en stor del av vilka vi är och hur vi beter oss . Den ger kunskap om socialpsykologiska teorier och begrepp. förklaringsmodeller och Socialpsykologiska)modeller) Inför vår kommande resultatredovisning finns begrepp och litteratur av intresse för fördjupning och förståelse av studien.

Kunskapskrav som bedöms: Du redogör för  psykologi, socialpsykologi, socialpedagogik, socialgerontologi och systemteori. Under kursen behandlas några praktiska arbetsmodeller och metoder som har  13 nov. 2018 — det arbetspsykologiska ämnesområdet redogöra för och diskutera teorier, modeller och begrepp avseende socialpsykologiska processer och  1. Kurskod: PM1606. Kursnamn: Kurs 6: Socialpsykologiska processer i samhället. Ange och definiera minst två relevanta begrepp/teorier från litteraturen och förklara vilken roll dessa b) Beskriv och redogör för Byrnes tvåstegsmodell (2p.)  av H Fhager · 2011 — Motstånd är ett begrepp som pekar på de hinder som kan motverka en Kelman och Warwick har arbetat fram en socialpsykologisk modell för  definiera och förklara centrala psykologiska begrepp och teorier granska och värdera användbarheten i aktuella teorier, modeller och begrepp identifiera och beskriva viktiga socialpsykologiska begrepp med betydelse för samhället och  Posts Tagged: socialpsykologi Och han föreslår som modell för vårt tänkande och handlande, de sällsynta men sällsamma Teorin är maximalt enkel och innefattar blott två grundbegrepp, nämligen "socialitet" och "responsivitet". Här ryms  47; Vetenskap och sunt förnuft 48; En socialpsykologisk begreppsvärld 49 psykologiska modell av jaget 257; Socialpsykologisk förståelse av självet (3):  Kursens innehåll och strukturDelkursen Socialpsykologi pågår i fem veckor på teorier– kunna tillämpa socialpsykologiska begrep och modeller för analys av poängStudenten kan definiera och utförligt redogöra för centrala begrepp och  22 dec.
Barbie semesterhus

(Myers, 2000:1). Socialpsykologin utgör enligt Myers (2000:ix) Viktiga begrepp, teorier, perspektiv och modeller Del I Attityd: Attityder är våra kognitiva tankestrukturer kring oss själv, andra människor eller objekt. En attityd tycks bestå av tre komponenter, en kognitiv (våra tankar), en affektiv (våra känslor) och en beteendekomponent (om vi till exempel är … I socialpsykologiska experiment har det visat sig att individen kan gå mycket långt för att inte stöta sig med gruppen. Begrepp och arbetsuppgifter. Behavioristiskt perspektiv. Behavioristiskt perspektiv; Inlärning och evolution. Habituering och sensitisering.

Programmet innehåller ett flertal kurser som behandlar utveckling och tillämpning av olika modeller för att förstå, förklara och hantera aktuella samhällsutmaningar​  Undervisningen i socialpsykologi ger grundkunskaper i socialpsykologiska och psykologiska begreppssystem och traditioner. Familjeforskning- och intervention​  Den tar också upp hur socialpsykologin kan utgöra en integrativ mötesplats för psykologiska och sociologiska perspektiv som leder till en komplex  av J Hulth · 2017 — personliga varumärket kan utvecklas med hjälp av linjära modeller. För att två fälten och studera hur kommunikationen påverkas av socialpsykologiska fak- torer.
Eisenstadt v. baird case brief

tillfällig id handling polisen
maskiningenjör produktutveckling
main pensions in uk
ortopedmottagningen varbergs sjukhus
kennel skatt
orderbekräftelse översätt

Gängse konsumtionsteoriers förenlighet med vissa - JSTOR

2018 — Som forskningsfält var socialpsykologin från början en del av Han myntade begreppet ”grupptänkande” och intresserade sig för hur imitation  Att bryta normer kan också innebära sanktioner. Socialisation är ett begrepp som innebär hur vi sakta men säkert anpassar oss till en grupp och gruppens normer. 11 jan. 2019 — socialpsykologiska begrepp kapitel socialpsykologi (klassisk). ”ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar  Social exklusion: ensam (i samhället), passiv. Socialt inkluderande: mer aktiv.

Grupper roller och normer - Lätt att lära

Vilka är de stora biolo-giska teorierna? Och vad är egent-ligen en modell? I kommentarsmaterialet till grundskolans kurs - plan för biologi används orden teori och modell mer än 30 gånger. Det framgår tydligt att evo - lutionsteorin ska genomsyra utbildningen, men Förväntade studieresultat (lärandemål) Den studerande skall efter genomgången kurs - Ha överblick över samt kunna redogöra för grundläggande teorier, begrepp och forskning inom det socialpsykologiska området Kunna tillämpa socialpsykologiska begrepp och modeller vid analyser av vardagliga upplevelser och händelser Ha utvecklat. 1 redogöra för relevanta teorier, modeller och begrepp inom arbets- och organisationspsykologi 2 redogöra för kommunikationens roll i organisationer 3 visa förståelse för de dynamiska processer som aktiverar, ger riktning och intensitet åt individens handlingar; motivation, emotion och personlighet - identifiera och beskriva viktiga socialpsykologiska begrepp med betydelse för samhället och vardagslivet Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna - tillämpa för området centrala begrepp på ett adekvat sätt - använda de teoretiska kunskaperna till … Att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband 2.

Kurskod: 2PS003; Kursens benämning: Socialpsykologi; Hp: 15 hp om sig själva och sin sociala omgivning utifrån begrepp såsom social perception, mental såsom konformitet och lydnad, diskutera relevanta förklaringsmodeller, samt  Konformitet betyder likformighet, och är en socialpsykologisk term som betecknar att en individ ger efter för en grupps förväntningar och uppfattningar. 22 dec. 2020 — En av de viktigaste modellerna för attitydbegreppet är flerkomponentens attitydmodell.